Biểu mẫu học vụ

08-03-2018

1. Đơn Hủy học phần  Tải về tại đây

2. Đơn đăng ký học cùng lúc hai chương trình Tải về tại đây

3. Đơn phúc khảo Tải về tại đây

4. Đơn xác nhận học phần tương đương/thay thế Tải về tại đây

5. Đơn xin chuyển chương trình đào tạo Tải về tại đây

6. Đơn xin miễn giảm học phần Tải về tại đây

7. Đơn xin rút bớt học phần đã đăng ký Tải về tại đây

8. Đơn xin tạm dừng học tập Tải về tại đây

9. Đơn xin thôi học Tải về tại đây

10. Đơn xin trở lại học tập Tải về tại đây

11. Đơn xin vắng buổi học Tải về tại đây

12. Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp (thi sớm hoặc thi lại) Tải về tại đây

13. Bản tự kiểm vi phạm quy chế, quy định Tải về tại đây

 


VISITORS