Thông báo V/v mời viết bài tham luận tham dự Hội thảo khoa học "Đào tạo ngành Công nghệ thông tin và Du lịch đáp ứng nguồn nhân lực theo cơ chế đặc thù"

01-12-2018

Thông báo V/v mời viết bài tham luận tham dự Hội thảo khoa học "Đào tạo ngành Công nghệ thông tin và Du lịch đáp ứng nguồn nhân lực theo cơ chế đặc thù"

Xem chi tiết tại đây


VISITORS